Εγγραφή Νέων Μελών

Μέλος του σωματείου μπορεί να εγγραφεί κάθε δικαιοπρακτικά ικανό φυσικό πρόσωπο που κατοικεί, διαμένει ή εργάζεται στην περιοχή της Ερέτριας. Για την εγγραφή μέλους απαιτείται η υποβολή αίτησης εγγραφής με αποδοχή των διατάξεων του καταστατικού του συλλόγου και καταβολή τελών εγγραφής η οποία ανέρχεται στα 5,00€. Τα μέλη παραμένουν ενεργά μετά την καταβολή ετήσιας συνδρομής που ανέρχεται 5,00€, για το έτος 2013 όπως αυτή έχει οριστεί από την Γ.Σ.. Τα μέλη του σωματείου έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τα μέλη θα μπορούν να αποσυρθούν ελεύθερα, οποιαδήποτε στιγμή, απευθύνοντας την παραίτηση τους γραπτά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στο σωματείο δύναται να συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου και υποχρέωση καταβολής εισφορών, ως αρωγά μέλη ανήλικοι, που κατοικούν ή διαμένουν στην Ερέτρια, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους σε θέματα περιβάλλοντος. 
Διαγράφεται το μέλος του σωματείου που i) η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του σωματείου, ii) αντιστρατεύεται τους στόχους και τις επιδιώξεις του σωματείου, iii) παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία του, iv) “χρησιμοποιεί” το σωματείο ως μέσο για την επίτευξη ιδιοτελών στόχων ή αθέμιτης προσωπικής προβολής, v) παραμένει χωρίς σπουδαίο λόγο αδρανής και αμέτοχος στις δραστηριότητες του συλλόγου για διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών. 4.5 Η διαγραφή μέλους γίνεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.), ύστερα από πρόταση το Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.). Μια εβδομάδα πριν από τη Γ.Σ. πρέπει να έχει προσκληθεί γραπτά το μέλος να δώσει εξηγήσεις του σε έγγραφο που θα αναγνωστεί στη Γ.Σ. ή να παραστεί κατ’ αυτήν και να τις αναπτύξει προφορικά. Μέλος που έχει παραιτηθεί ή διαγραφεί καθώς και όσοι έχουν νόμιμα δικαιώματα μέλους που έχει παραιτηθεί ή διαγραφεί , δεν μπορούν να έχουν καμία νόμιμη αξίωση από το σωματείο. 
Για την εγγραφή σας επικοινωνήστε μαζί μας:
Μανή Αλεξάνδρα - Πρόεδρος Συλλόγου: +30 6976790442